Magnetopia Magnetic Funny Puzzle Vehicle

FG icon
$119.00 原價 $199.00

Magnetopia - Magnetic Funny Puzzle- Vehicle 


🌟製造出產地: 100% made in Korea

🌟用料: PLA 聚乳酸, EVA天然橡膠, 橡膠磁石

🌟磁石力好,角位唔尖,避免小朋友刮親

🌟包左28塊磁石-14種交通工具

🌟包裝同運送

Funny Puzzle 我地會跟返原裝嘅包裝。因為怕會係運送過程容易壓壞,我地會入箱仔寄出~ 如想減低運費可以要求拆紙包裝寄運


除左Magnetic Felt Series, Funny Puzzle 都係其中一樣好吸引我哋嘅學習道具,完全適合2歲半或以上幼兒開始玩~ 岩岩第一次收到嘅時候第一感覺個magnet 質地好好!起角位唔尖,所以唔洗擔心小朋友玩嘅時候會刮親。除咗咁,d magnet 嘅所有接駁位都收得好好,唔會因為玩得多就易壞。至於磁石嘅厚度適中,唔會太薄或者太厚,適合小朋友手仔用!

🌟Funny Puzzle 可以點玩法?


🧩Matching Game: 
本身套magnet 係以matching game 為主,希望小朋友能夠以觀察能力去將交通工具前後連接~ 能夠俾到小朋友係玩遊戲當中學習唔同嘅交通工具同佢哋嘅作用~ 

Funny puzzle Job 本身包含左28塊puzzle, 14種交通工具,包括: 

警車,消防車,直升機,掘泥車,校車巴士,露營車,卡車,潛艇,火車,推泥車,水泥車,野外探險車,船,救護車


玩matching 嘅時候又可以問下小朋友類似以下嘅問題: 
  1. 係邊到遇見過呢d車啊?
  2. 消防員用邊種車架?
  3. 平時返學我地坐咩車呢?
  4. 邊種交通工具係水上先會有架?

 


如果有買埋我地嘅Funny Puzzle Job set, 更可以配對下邊個職業應該用邊種交通工具😆 

🧩搞作matching !! 
話明係Funny Puzzle, 又點少得搞作嘅matching activity? 小朋友可以隨住自己嘅喜好幫上身配搭一個唔對稱嘅自創交通工具! 

🌟Funny Puzzle 有咩好處?

👍🏻提高觀察能力
👍🏻提高專注力
👍🏻提高創作力/ 豐富嘅想像力
👍🏻手眼協調

🌟包裝同運送

Funny Puzzle 我地會跟返原裝嘅牛奶盒包裝,就好似以下嘅相咁。因為怕會係運送過程容易壓壞,我地主要都會入箱仔寄出~ 

🌟留意事項

  1. 避免小朋友呑食產品
  2. 因為每隻公仔都有磁石,避免掉公仔到他人身上,以免受傷
  3. 避免與信用卡,八達通等帶磁性物品接觸
  4. 適合3歲或以上小朋友使用,3歲以下幼童需由成人陪同下使用